Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Doručování písemností občanům s trvalým pobytem na ohlašovně

Doručování písemností občanům s trvalým pobytem na ohlašovně

Úřední adresa

Adresa trvalého pobytu na ohlašovně Stříhanov 12, 566 01 Zádolí byla občanovi „úředně přidělena“

zpravidla ve správním řízení, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, jedná se o tzv. úřední adresu.

Občan se na úřední adrese nezdržuje, úřední adresa pobytu není určena k bydlení a občanovi z tohoto evidenčního

údaje nevyplývají žádná práva k objektu ohlašovny. Na sídlo ohlašovny nelze občanům, kteří mají jako údaj místa

trvalého pobytu vedenou adresu ohlašovny, doručovat, neboť v budově Obecního úřadu nikdo z občanů s úřední

adresou fyzicky nebydlí a není možné jim žádnou korespondenci doručit. Občan zde nemá ani zřízenou „poštovní schránku“,

z které by si doručenou poštu mohl vyzvedávat.
Postup doručování v občanském soudním řádu, ve správním řádu ani jiném právním předpise (např. daňový řád)

nestanoví žádnou povinnost vlastníkům objektu, kde je občan, kterému je doručováno, přihlášen k trvalému pobytu.
Pošta adresovaná na ohlašovnu pobytu je tedy nedoručitelná, ale ze zákona zpravidla desátým dnem po uložení

zásilky u České pošty, s. p., může nastat fikce doručení, to znamená, že zásilka je považována za doručenou.
Zákon č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel nově stanoví povinnost ohlašovny, v jejímž sídle má fyzická osoba

trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§10c)

Obecní úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob, ale umožní doručovatelům

písemností zanechat ve svém sídle výzvu k převzetí zásilky a poučení. 

Tento krok neznamená přenos odpovědnosti za způsob doručování z odesílatele na obec Zádolí, ať již se jedná

o přenos odpovědnosti na správní orgán či obec jako vlastníka objektu, ani přenos odpovědnosti adresáta,

příjemce zásilek, zajistit si doručování písemností. Je v zájmu občanů, kteří mají evidovaný údaj o místu trvalého pobytu

v sídle ohlašovny, aby sledovali doručování na danou adresu.

Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese Stříhanov 12, 566 01 Zádolí, o uložení zásilky.

1. Zásilka je pro adresáta uložena buď na České poště nebo na Obecním úřadě
V případě uložení na České poště, s. p., ve Vysokém Mýtě. Bližší informace na stránkách České pošty.
V případě uložení na Obecním úřadě, adresa Stříhanov 12, 566 01 Zádolí je zásilka k vyzvednutí: 

Středa: 18.00 – 19.00 hodin

2. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena

k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

3. Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění

písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu

podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula

překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka

nejpozději vyzvednuta.

4. Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude

poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem,

kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Občan, který má evidenční adresu trvalého pobytu Stříhanov 12, 566 01 Zádolí, má možnost:

  • na ohlašovně pobytu Obecního úřadu nahlásit údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány „úřední“ písemnosti,
    správnímu úřadu, soudu apod.
  • v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti
  • zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít,
  • zajistit si „dosílání pošty“ na adresu, kterou České poště, s.p., oznámí (placená služba),
  • zřídit si u České pošty, s. p., P. O. BOX (placená služba),
  • požádat o změnu ukládací pošty - v případě, že si adresát zásilku nemůže vyzvedávat na ukládací poště, může požádat o uložení zásilky na jiné dostupnější poště (bezplatná služba).