Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Odpovědi na žádosti

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  středa 18:00 - 19:00

 2. Telefonické podání+420 465 485 296
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky                                                     na adresu  urad@zadoli-strihanov.cz , elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obec Zádolí, Stříhanov 12, 566  01 Zádolí

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

středa 18:00 - 19:00

Telefonické podání: +420 465 485 296
Poštou na adresu Obecní úřad Zádolí, Zádolí - Stříhanov 12, 56601 Vysoké Mýto
Elektronicky na e-mail: urad@zadoli-strihanov.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: gmza3tt
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Zádolí, Obec Zádolí, Stříhanov 12, 566  01 Zádolí
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní zastupitelstvo není schopno zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

 • Obec nemá stanoveny sazby za poskytnutí informací.

Formuláře

Odpovědi na žádosti

16.3.2023

Dne 8.3.2023 mi Obecní úřad Zádolí na mojí žádost poskytl informaci, cituji: " Pro přístup k rodinnému domu na pozemku p.č. 5/2 přesněji p.č. 47 na němž stavba stojí v k.ú. Zádolí obec žádné komunikace neudržuje  (myšleno zimní údržba)."

V předmětné žádosti jsem ale nespecifikovala ani roční období, ani zimní údržbu.

Obracím se proto  opakovaně na Obecní úřad Zádolí a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Žádám o poskytnutí informace, zda  Obecní úřad Zádolí celoročně neudržuje žádné komunikace pro  přístup k rodinného domu na pozemku p.č. 5/2 v k.ú. Zádolí, a  celoročně tak nezajišťuje přístup pro vozidla integrovaného záchranného  systému k uvedenému rodinnému domu. 

 Pokud Obecní úřad Zádolí  celoročně zajišťuje přístup k rodinnému domu na pozemku p.č. 5/2 v k.ú. Zádolí, a to včetně zajištění přístupu pro vozidla integrovaného záchranného  systému, žádám o sdělení konkrétních parcelních čísel komunikací, kterými je zmíněný přístup zajištěn.

Odpověď

Obecní úřad Zádolí neudržuje celoročně žádné komunikace pro přístup k rodinného domu na pozemku p. č. 5/2 v k. ú. Zádolí.

Vyřizující: Jaroslav Hadys
Datum poskytnutí informace: 22.3.2023

Způsob poskytnutí odpovědi: emailem

 

Žádost 7.3.2023

Obracím se na Obecní úřad Zádolí a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí informace, které komunikace udržuje Obecní úřad Zádolí pro přístup k rodinnému domu na pozemku p.č. 5/2 v k.ú. Zádolí. Sdělte mi laskavě konkrétní parcelní čísla předmětných komunikací.

Odpověď
Pro přístup k rodinnému domu na pozemku p.č. 5/2 přesněji p.č. 47 na němž stavba stojí v k.ú. Zádolí obec žádné komunikace neudržuje (myšleno zimní údržba). Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 21.12.2022 jsme se dohodli, že komunikaci p.č. 2/2 k.ú. Zádolí nebudeme udržovat (zimní údržba). Pokud se dotazujete z důvodu, že cesta 2/2 byla udržována, věřte nám, že obec s tím nemá nic společného (se zimní údržbou). Chápeme, že stejně není kam sníh hrnout a domníváme se, že hrnout sníh na váš dům by bylo velice, velice nevhodné.

Vyřizující: Jaroslav Hadys
Datum poskytnutí informace: 13.3.2023

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně

 

 Žádost  8.11.2022

1. Žádám o sdělení počtu stálých dopravních značek, u kterých Obec Zádolí zajišťuje v roce 2022 jejich včasnou viditelnost a správnou čitelnost. 2. Žádám o poskytnutí informací kdy a jakým způsobem provedla a provádí Obec Zádolí v roce 2022 údržbu stálých dopravních značek, které spravuje. Sdělte mi laskavě datum, parcelní čísla komunikací a rozsah provedených prací.3. Žádám o poskytnutí informaci, kdo v roce 2022 provádí a provedl výkon prací spojený s údržbu stálých dopravních značek, které Obec Zádolí spravuje. Sdělte mi laskavě, zda práce provádí zaměstnanec Obce Zádolí - nebo, v případě nákupu služby, konkrétního poskytovatele zmíněné služby. 4. Pokud Obecní úřad Zádolí vede evidenci kontroly, údržby stálých dopravních značek a nákladů spojených s kontrolou a údržbou stálých dopravních značek, které Obec Zádolí spravuje, žádám o poskytnutí těchto údajů za rok 2022.5. Pokud Obecní úřad Zádolí vede evidenci kontroly, údržby komunikací a nákladů spojených s kontrolou a údržbou komunikací, které Obec Zádolí spravuje, žádám o poskytnutí těchto údajů za rok 2022. 6. Žádám o poskytnutí parcelních čísel komunikací ve vlastnictví Obce Zádolí, na kterých Obecní úřad Zádolí nezajišťoval zimní údržbu v zimním období 2021-2022. 7. Žádám o poskytnutí kopie usnesení zastupitelstva obce, které se konalo dne 17.8.2022. 8. Žádám o sdělení kdy (uveďte laskavě konkrétní datum) podalo zastupitelstvo obce návrh na změnu územního plánu obce v lokalitě SR Z2. 9. Žádám o sdělení pod jakou spisovou značkou je z Vaší strany veden podaný návrh na změnu územního plánu obce v lokalitě SR Z2. 10. Žádám o poskytnutí kopie návrhu na změnu územního plánu obce v lokalitě SR Z2, kterou obecní zastupitelstvo podalo a kterou zmiňuje ve svém Usnesení ze dne 17.8.2022. 

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zároveň žádám o poskytnutí níže uvedených informací.

11. V jaké fázi projednávání nebo realizace se nachází  návrh na změnu územního plánu obce v lokalitě SR Z2, kterou obecní zastupitelstvo podalo a kterou zmiňuje ve svém Usnesení ze dne 17.8.2022. 12. Uveďte laskavě konkrétní parcelní čísla pozemků  v lokalitě SR Z2 a konkrétní změny, které jsou projednány nebo realizovány v rámci návrhu na změnu územního plánu obce v lokalitě SR Z2, kterou obecní zastupitelstvo podalo a kterou zmiňuje ve svém Usnesení ze dne 17.8.2022.

Odpověď

 1. Za pozornost stojí především značka u cesty na parcele č. 2/2, považuji za vhodné upozornit majitele sousedního pozemku, aby keř jehož je vlastníkem, když roste na jeho pozemku, řádně udržoval : čímž by zabránil zarůstání již zmíněné značky č. B13.
 2. Obec Zádolí v roce 2022 údržbu značek, pokud vím, neprováděla.
 3. Pracovník obce Zádolí údržbu značek neprováděl, abšak pokud si vzpomínám, tak byl v minulosti vyzván majitel keře (viz bod 1) na ořezání keře tak, aby byla značka u vjezdu na cestu (parc. č. 2/2) lépe viditelná.
 4. Obecní úřad Zádolí nevede evidenci kontroly a údržby stálých okresních značek anákladů spojených s kontrolou a údržbou stálých dopravních značek.
 5.  Obecní úřad Zádolí nevede evidenci  kotnroly a údržby komunikací. Případná údržba nebo oprava komunikace by se řešila nákupem služby.
 6. 380, část 6/1, 369/2, 141, 353/4, 347/1, 2/2, 67/10, 70/4, 40/3.
 7. Usnesení ze dne 17.8.2022 je uložena na obecním úřadě Zádolí k nahlédnutí.
 8. Zastupitelstvo obce Zádolí podalo návrh na změnu územního plánu obce v lokalitě SR Z2 27.4.2022.
 9. Návrh za změnu územního pláínu obce v lokalitě SR Z2 je veden pod spisovouznačkou MUVM/027146/2017/14/OSU.
 10. Návrh na změnu územního plánu obce Zádolí v lokaliteě SR Z 2 je uložen na obecním úřadě, kde je k nahlédnutí.

Vyřizující: Jaroslav Hadys
Datum poskytnutí informace: 23.11.2022

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně